OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Marcin Lewicz
Stary Widzim 28A, 64-200 Wolsztyn

Data aktualizacji: 2022-02-01
Zakres zmian: aktualizacja adresu

I. Definicje

 • Firma Lewicz – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Marcin Lewicz, Stary Widzim 28A, 64-200 Wolsztyn, NIP: 7861614960
 • Klient – osoba kontaktująca się z Firmą Lewicz w celu uzyskania oferty, lub w związku z zamówieniem
 • Zamawiający – osoba składająca zamówienie w Firmie Lewicz
 • Dostawca – Firma Lewicz
 • Pisemnie – na piśmie, lub wyraźnie w korespondencji elektronicznej

II. Ustalenia ogólne

 • Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część wszystkich ofert handlowych składanych przez Firmę Lewicz.
 • Zmiany w ogólnych warunkach sprzedaży wymagają pisemnego potwierdzenia przez Firmę Lewicz.
 • Złożenie zapytania lub zamówienia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu odpowiedzi na zapytanie, lub realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://lewicz.online/polityka-prywatnosci

III. Zapytania

 • Zapytania do Firmy Lewicz można kierować w dowolny, wygodny dla Klienta sposób. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://lewicz.online/kontakt
 • Jeśli zapytanie zostało przesłane za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Firma Lewicz prześle informację zwrotną o przyjęciu zapytania.

IV. Zamówienia

 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację ninijeszych ogólnych warunków sprzedaży i innych warunków zawartych na ofercie.
 • Zamówienia należy składać na piśmie, lub w korespondencji elektronicznej. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień złożonych w inny sposób, np. ustnie.
 • Wszystkie zamówienia przekazane do Firmy Lewicz wymagają pisemnego potwierdzenia przyjęcia do realizacji.

V. Cena i koszt dostawy

 • Wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
 • Oferty mogą być przygotowane w różnych walutach. Jeśli strony nie ustalą inaczej, rozliczenie zamówienia nastąpi w PLN wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury.
 • Jeśli na ofercie nie wskazano inaczej, to koszt dostawy ponosi Zamawiający.

VI. Czas dostawy

 • Oferta nie rezerwuje towaru.
 • Czas dostawy liczony jest od dnia wpłynięcia zamówienia do Firmy Lewicz, lub od dnia zaakceptowania zamówienia przez Firmę Lewicz jeśli warunki zamówienia różniły się od przedstawionych na ofercie.
 • Czas dostawy nie uwzględnia dni wolnych od pracy.
 • Czas dostawy na ofertach uwzględnia aktualne stany magazynowe, przewidywane czasy produkcji itd., obowiązujące dla oferowanych ilości w momencie składania oferty. Złożenie zamówienia w późniejszym terminie, rzeczywiste czasy produkcji komponentów i inne czynniki mogą wpłynąć na zmianę rzeczywistego czasu dostawy.
 • Rzeczywisty przewidywany termin dostawy możliwy jest do ustalenia dopiero po uruchomieniu realizacji zamówienia i podany jest na potwierdzeniu zamówienia.
 • Jeżeli występować będą uprzednio nieprzewidywalne przeszkody, utrudniające wywiązanie się Dostawcy z jego obowiązków lub wywiązanie się jego dostawców z ich obowiązków i gdy nie można było zapobiec przeszkodom wynikłym z powodu działania siły wyższej, wówczas uzgodnione terminy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód Dostawca utracił możliwość realizacji dostawy, to w takich okolicznościach Dostawca może od umowy odstąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. Takie samo prawo przysługuje Zamawiającemu, gdy nie odpowiada mu odbiór w opóźnionym terminie.

VII. Warunki płatności

 • Obowiązują warunki płatności przedstawione na ofercie, lub na potwierdzeniu zamówienia, jeśli zostały uzgodnione później.
 • Zamawiający nie ma prawa do wstrzymania płatności lub dokonywania potrąceń bez pisemnej zgody Dostawcy.
 • Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

VIII. Uruchomienie realizacji zamówienia w przypadku przedpłaty
Jeśli na ofercie określono, że wymagana jest zaliczka lub inna forma przedpłaty, realizacja zamówienia rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu pieniędzy przez Firmę Lewicz.

IX. Dostawy i faktury częściowe
Jeśli Zamawiający nie zaznaczy inaczej, uznaje się, że dopuszczalne są dostawy i faktury częściowe.

X. Niedotrzymanie terminów płatności

 • W razie niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe.
 • W przypadku zaległości płatniczych poza uzgdoniony termin płatności, dalsze wysyłki zostaną wstrzymane do czasu uregulowania zaległości, a nowe zamówienia mogą nie zostać przyjęte do realizacji.

XI. Realizacja dostawy i przejście ryzyka
Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Zamawiającego w chwili odbioru towaru przez Zamawiającego a także przekazania go spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień dostawa odbywa się wedle uznania Dostawcy na koszt i ryzyko Zamawiającego.

XII. Zastrzeżenie własności
Dostarczony towar pozostaje własnością Firmy Lewicz do czasu zapłaty przez Zamawiającego wszystkich należności.

XIII. Gwarancja

 • W przeciągu 7 dni od daty odebrania lub dostarczenia towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić zgodność ilości i rodzaju towaru z zamówieniem, oraz ocenić stan techniczny towaru w zakresie wad możliwych do wykrycia poprzez oględziny. Po tym terminie nie będą uznawane przez Dostawcę roszczenia dotyczące zakresu odbioru jakościowego.
 • Obowiązują warunki gwarancji ustalone przez producenta danego produktu.
 • O stwierdzeniu wad towaru należy niezłocznie powiadomić Dostawcę.
 • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru wynikłe z winy użytkownika, w tym: niewłaściwego montażu, przekroczenia parametrów technicznych, stosowania niewłaściwych mediów, niewłaściwej eksploatacji.

XIV. Reklamacje

 • W przypadku stwierdzenia wady towaru należy niezwłocznie skontaktować się z Dostawcą w celu uzyskania wskazówek o dalszych krokach.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez producenta danego produktu i to od niego będzie zależała ostateczna decyzja.
 • Czas rozpatrywania reklamacji określony jest warunkami gwarancji i procedurami producenta, lub aktualnymi regulacjami prawnymi.
 • W przypadku nieuzasadnionego wezwania Dostawcy w ramach zgłoszonej reklamacji do wymiany lub naprawy wyrobu (np. towaru wolnego od wad lub uszkodzonego na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania) Dostawca obciąży Zamawiającego poniesionymi kosztami.

XV. Stosowane prawo
W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym obowiązuje wyłącznie prawo polskie.